Географія Полтавщини
Сторінка для вчителя й учня
Сторінка викладача і студента
Про кафедру географії та краєзнавства.
КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА
Загальна інформація

Підготовка фахівців у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка зі спеціальності «географія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і  «магістр» традиційно ведеться на історичному факультеті.
Починаючи з вересня 1989 року велася підготовка вчителів зі спеціальностей «історія та географія» (у 2000 році підготовка фахівців цього поєднання припинилася, й відновилася в 2007 році). Спеціальність «географія», як перша, відкрита відповідно до рішення ДАК України в 1999 році. Підготовка фахівців здійснювалася згідно навчального плану спеціальності “географія та історія”.
Відповідно до введеного в дію з 2008/2009 навчального року переліку спеціальностей і спеціалізації, передбачений набір студентів стаціонарної й заочної форм навчання для підготовки бакалаврів з кваліфікацією «Учитель географії» (термін навчання – 4 роки), спеціалістів з кваліфікацією «Учитель географії та основ економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи» (термін навчання – 1 рік, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»); магістрів, з кваліфікацією «Географ. Викладач географії» (термін навчання 1 рік, на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» або «спеціаліст»). У найближчі роки ще продовжуватиметься підготовка спеціалістів з кваліфікацією «Учитель географії, історії та основ економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи» і «Учитель історії та географії. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи»» (набори студентів 2007-го й попередніх років).
Ліцензія Міністерства освіти і науки на здійснення освітньої діяльності зі спеціальності «географія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» діє до 2014 року (сертифікат серія НД-ІV, № 17142). У 2007 році отримана ліцензія на підготовку магістрів (до 2013 року). Впродовж останніх років ліцензована кількість набору для підготовки  бакалаврів і спеціалістів – по 40 осіб на стаціонарну й заочну форми навчання; магістрів – 10 осіб (стаціонарна форма навчання, із них 5 осіб - безкоштовно). Із 40 студентів, прийнятих на навчання на перший курс, 20 навчаються на державній і 20 – на контрактній формі. Студенти розподілені на дві академічні групи.
Фахову підготовку (географічну, методичну та краєзнавчо-туристичну) в 1990 році було доручено здійснювати кафедрі спеціальних історичних дисциплін та географії (завідувач – к.і.н., доц. О.П.Єрмак). Із 1.09.2000 р. ця кафедра реорганізована в кафедру географії та краєзнавства (завідувач із часу заснування – Булава Леонід Миколайович).
Викладачами кафедри впродовж останніх років видані чи підготовлені до видання підручники: «Загальна географія», 6 клас, з грифом МОіН (Л.М.Булава, О.М.Мащенко) «Фізична географія материків і океанів», 7 клас, з грифом МОіН (Л.П.Вішнікіна, у співавторстві); «Фізична географія України», 8 клас (Л.М.Булава); навчальні посібники: Л.М.Булава «Підготовка до географічних олімпіад», «Біогеографія з основами екології», «Нумізматика і боністика з основами теорії та історії грошей», Географічний атлас Полтавщини тощо.

Кафедра географії Кафедра географії
КОРОТКА  ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ВИКЛАДАЦЬКИЙ  СКЛАД  КАФЕДРИ  ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

Прізвище, ім’я,
по батькові

Наук. ступінь, звання

Які лекційні навчальні курси викладає

Сфера наукових інтересів

Булава Леонід Миколайович

завідувач кафедри, к. г. н., на посаді професора

Вступ до географії. Біогеографія. Фізична географія України. Географія Полтавської області. Методологія фізичної географії. Комплексна польова практика з фізичної географії

Екологія ландшафтів Полтавщини. Краєзнавство. Методика навчання фізичної географії і краєзнавства. Нумізматика й боністика

Мащенко Ольга Миколаївна

к.п.н., доцент

Загальне землезнавство. Метеорологія і кліматологія. Ландшафтознавство. Геоекологія. Польові практики з метеорології і ландшафтознавства

Методика викладання фізичної географії та інтегрованих курсів з природознавства. Екологічна освіта і виховання

Кушнір Людмила Миколаївна

к. н. г., доцент

Географія населення. Суспільна географія України. Історія географічних відкриттів і досліджень. Методологія суспільної географії. Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи. Польова практика з економічної географії

Регіональна соціально-економічна географія. Методичне забезпечення комплексу навчальних дисциплін.

Вішнікіна Любов Петрівна

к. пед. н., на посаді доцента

Фізична географія материків і океанів. Методика навчання географії. Керівництво педагогічними практиками

Методика навчання географії (тема «Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії»)

Шевчук Сергій Миколайович

к. н. г., на посаді доцента

Історична географія. Історія географії в Україні. Основи теорії суспільної географії. Взаємодія природи і цивілізацій

Історія суспільної географії в Україні

Шуканова Анжела Анатоліївна

к. пед. н.,на посаді доцента

Суспільна географія світу. Методика навчання основам економіки. Країнознавство. Географія культури. Політична географія і геополітика. Сакральна географія і географія релігій.

Методика навчання географії та основ економіки (міжпредметні зв’язки)

Логвин Михайло Михайлович

К. г. н., доцент (за сумісництвом)

Демографія і географія населення. Комерційна географія

Суспільна географія Полтавщини

Смирнова Віра Геннадіївна

К. г. н., доцент (за сумісництвом)

Гідрологія

Гідроекологія

Єрмаков В’ячеслав Володимирович

К. г. н., асистент(за сумісництвом)

Геоморфологія.

Історична географія Полтавщини

Кубарєва Любов Дмитрівна

старший викладач

Геологія

Нафтогазоносність кристалічного фундаменту Д-ДЗ

Федій Олександр Анатолійович

старший викладач

Картографія з основами топографії. Загальна суспільна географія світу. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Геоекономіка.

Географія розселення сільського населення Полтавщини

Япринець Тетяна Сергіївна

асистент (за сумісництвом)

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. Лабораторні заняття з ряду дисциплін

Методика навчання географії

 
2010р.